Langelands Golf

Vedtægter for Torsdagsherrerne i Langelands Golfklub.

Torsdagsherrerne stiftedes den 4.4.2004 af en gruppe mandlige golfspillere i Langelands Golfklub
VEDTÆGTER
 1. Klubbens formål
Klubbens formål er at afholde herrematch hver torsdag i sæsonen samt en gennemgående match baseret på individuelle resultater opnået på torsdagene gennem sæsonen.
 1. Medlemskab
Enhver mandlig golfspiller som er fyldt 18 år kan optages som medlem. I matcherne spilles med dog med max. Handicap på 36
 1. Kontingent og match fee:
Ved tilmelding til torsdagsherrerne erlægges et årligt kontingent som fastlægges på generalforsamlingen. Spillere der deltager i match men ikke har betalt årets kontingent kan ikke få del i præmier eller optjene point i den gennemgående match
Matchfee fastlægges ved generalforsamlingen. Matchfee betales før en runde påbegyndes. Hvis matchfee ikke er betalt får man ikke del i præmier og runden tæller ikke i den gennemgående match.
 1. Starttider og sæson:
Ved Torsdagsherrernes match vælger man selv starttid og matchen er tællende i forhold til handicapregulering. Kuverten med matchfee lægges i Torsdagsherrernes kasse inden matchen og det korrekt udfyldte scorekort umiddelbart efter.
Bestyrelsen planlægger og offentliggør sæsonplan og fastsætter her også dato for afslutning og generalforsamling.
 1. Spilleform og rækkeinddeling:
Spilleform veksler mellem stableford og slagspil.  Der spilles i to rækker med ligelig fordeling af spillere i A-række og B-række. Ved ulige antal deltagere, spiller den ekstra i A-rækken. Medlemmerne opfordres til at spille 3- bolde.
 1. Golfregler:
Der spilles efter ”The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” og Langelands Golfklubs lokale regler. Bestyrelsen fastsætter om nødvendigt egne regler for Torsdagsherrerne.
 1. Gæstespillere:
Gæstespillere fra andre klubber som opfylder klubbens regler kan deltage mod erlæggelse af match- og greenfee. Gæstespillere kan få del i præmierne.
 1. Regler for gennemgående match og den enkelte torsdagsmatch:
Matcherne afvikles som tællende matcher i Langelands Golfklub, hvorfor scorekort skal udfyldes korrekt og indleveres efter matchen for at være tællende og deltagerne kan få del i matchens præmieudbetaling. Kun indleverede scores tæller med i den gennemgående match. For administration og indrapportering af scorekort gives 5 kr. til Langelands Golfklub pr. deltager pr. match.
Deltagerne i torsdagsmatcherne får tildelt point til den gennemgående match. Fremmøde og gennemførelse af match giver altid point. Pointsystem og udregning af point fastsættes af bestyrelsen.
 1. Præmier:
Til den ugentlige match er der præmier til de højest scorende i hver række. Ved 1-8 deltagere: 1. præmie. Ved 9-15 deltagere: 1. og 2. præmie. Ved 16 deltagere og derover: 1. 2. og 3. præmie.  Præmier til den gennemgående match fastsættes af bestyrelsen. Ved pointlighed i den gennemgående match gives der højeste præmie til de involverede. Ved pointlighed på 1. pladsen erklæres spilleren med det laveste handicap som samlet vinder af den gennemgående match.
 1. Bestyrelsen:
Alle medlemmer af Torsdagherrerne er valgbare til bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som konstituerer sig efter generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Derfor vælges skiftevis 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
For de af bestyrelsen indgåede aftaler hæfter alene klubbens formue
 1. Gennemførelse af matcher:
Medlemmerne bestemmer selv holdsammensætning og starttider. Ved arrangementer med fællesstart sammensætter bestyrelsen hold ved lodtrækning.
 1. Ture til andre baner:
Bestyrelsen planlægger og inviterer til gennemsnitligt to ture på fremmede baner hvert år. Turene foregår på som regel på torsdage.
 1. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er Torsdagsherrernes højeste myndighed og gennemføres i første halvdel af oktober måned. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling foretages ved mail til medlemmerne senest 14 dage før afholdelse.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. september og vedhæftes indkaldelsen til generalforsamlingen. Alle forslag – også eventuelle vedtægtsændringer vedtages ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingens dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Fastsættelse af matchfee for kommende sæson
 8. Eventuelt
Ved generalforsamling uddeles præmier for enkelte matcher samt præmier for den gennemgående match.
 
Vedtaget på generalforsamlingen d. 6. oktober 2016